ตัวนับสถิติ
ปฏิทิน
วัดไทยในพุทธภูมิ

วัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (939) นครสาวัตถี อินเดีย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ (๙๕๐) ประเทศอินเดีย พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ โสนารี – อินเดีย วัดปากน้ำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ปัจจุบัน (๒๕๕๑) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๐ ถนนรัชมงคลประสาธน์ (เดิมเลขที่ ๘ ถนนเทอดไท) แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่เศษ โดยมีอาณาเขตดังนี้

ประชาสัมพันธ์

โครงการบูรณะปรับปรุง วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดียมีต่อ...
แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานวันวิสาขบูชาโลก เกิดขึ้นเนื่องด้วยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาส... มีต่อ...
บทความ

"๑๔๙ รำลึกท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ"

ท่านอนาคาริกะ ธรรมปาละ ผู้สละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่อินเดีย....

"เทศกาลบูชาองค์วิษวกรรม"

เป็นเทศกาลที่บูชาองค์พระวิษณุกรรม เทพแห่งการออกหรือเทพแห่งวิชาชีพผู้รับงานจากองค์พระพรหมเทพแห่งการก่อสร้าง ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู......

เลี้ยงข้าวคนยากจน

ที่วัดไทยพุทธคยามีการทำหารอาหารเลี้ยงเด็ก คนยากไร้ ให้มากินข้าววัด....

ใต้ต้นโพธิ์วันนี้

วันคล้ายวันเกิด เป็นวันที่เราได้หวนระลึกถึงผู้ให้กำเนิด ผู้ที่ให้ร่างกาย ให้เลือดเนื้อ ให้ชีวิตเรา....

ใต้ต้นโพธิ์วันนี้

โครงการบวชพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๒ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช....

เหตุไฉน ? จึงได้ชื่อว่าต้นโพธิ์

“ต้นอัสสัตถะ” หรือ “ต้นอัสสัตถพฤกษ์” นั้น รู้จักกันดีในชื่อของ ต้นโพ, ต้นโพธิใบ, ต้นโพธิ์ หรือพระศรีมหาโพธิ ชาวลังกาเรียกว่า Bohd tree....

ต้นพระศรีมหาโพธิ์

“พุทธ คยา” เป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้ ณ ที่แห่งนี้รวมทั้งห....